Polityka-prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmie Centrum Laserowe S.C. z siedzibą w Warszawie, ulica Arkuszowa 197a w celu realizacji tylko i wyłącznie w ramach produkcji i reklamacji wykonywanych produktów.

Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe:nr telefonu właściciela ,adres zamieszkanie, email ,imię , nazwisko oraz w przypadku umów komisowych nazwę, serię oraz numeru dokumentu tożsamości. Dane mogą być udostępniane poniższym podmiotom:
dostawcy usług transportowych,
dostawcy usług informatycznych,
dostawcy usług prawnych i księgowych,
podwykonawcy w świadczeniu zleconych przez Klienta usług w imieniu Administratora.

Centrum Laserowe S.C. oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100,poz. 1024, dalej zwane rozporządzeniem

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Centrum Laserowe S.C. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy lub do ewentualnego odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu przez okres roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.